FANDOM


(engl. investment portion of the premium, njem. Sparprämie)

Dio je neto premije u osiguranju života, koji služi za pokriće budućih obveza osiguravatelja, tj. koji izgrađuje matematičku pričuvu osiguranja života.

Primjerice u mješovitom osiguranju štedna premija je dio tehničke (neto) premije koji je namijenjen izravnanju rizika u slučaju doživljenja ugovorenog roka trajanja osiguranja. Drugi dio neto premije zovemo riziko premija.