FANDOM


17066
Kamatna je stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane troškove kredita. EKS se isto tako može računati i na depozite time da se sagleda nominalna kamatna stopa i premija na štednju, ako postoji. Postoje četiri metode izračuna EKS-a: aktuarska metoda, direktna metoda, tzv konstantna metoda N metoda. U Hrvatskoj, Hrvatska Narodna Banka (HNB) je zadužena za određivanje metode izračuna Efektivne kamatne stope koju su banke nužne primjenjivati.