FANDOM


Pic-slide-green-money
Jedna je od osnovnih koncepata ekonomije, a predstavlja ostvarivanje nekog ekonomskog cilja sa minimumom troškova, napora ili gubitaka. Efikasna privreda nalazi se na granici proizvodnih mogućnosti, a efikasnost proizvodnje nastaje kada društvo ne može povećati proizvodnju jednoga dobra, a da pritom ne smanji proizvodnju drugog dobra.