FANDOM


(engl. merger, njem. Fusion, Verschmelzung)


1. najjednostavniji statusno-pravni oblik koncentracije kapitala koji se obavlja stapanjem dvaju ili više društava, ali tako da se pravni individualitet barem jednog ne gasi. Postoje u načelu dva temeljna oblika fuzije: apsorpcijom jednog društva od drugog (pripajanje), tj. prijenosom imovine jednog društva kao cjeline drugom društvu, i stvaranjem od više subjekata jednog novog, tj. osnivanjem novog društva na koje prelazi imovina spojenih društava (spajanje). S obzirom na značajne statusne i imovinskopravne promjene i posljedice fuzije mnoga zakonodavstva uredila su fuziju posebnim normama (Njemačka, Austrija, Švicarska, Engleska, SAD itd.);
2. u usporednom zakonodavstvu taj viši zajednički naziv za navedena dva oblika statusnih promjena uobičajen je. U hrvatskom jeziku zbog pomanjkanja izvornog izraza rabimo izraz fuzija; naime, izraz udruživanje, združivanje ne odgovara pojmu koji bi trebao označiti;
3. značajke su fuzije sljedeće:
a) oba oblika fuzije, pripajanje i spajanje mogu zakonski ostvariti samo društva kapitala, kako istovrsnih tipova tako i unakrižno, npr. dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću;
b) bez obzira na različitost postupaka, radi se uvijek o univerzalnoj sukcesiji (Universalsukzession), tj. na društvo preuzimatelja, odnosno na novoosnovano društvo u cijelosti prelazi imovina pripojenih, odnosno društava koja se spajaju (sa svom aktivom i pasivom);
c) u pravnom smislu fuzijom se smatraju samo pripajanje i spajanje, dok se u gospodarskom smislu, i uopće kolokvijalno među gospodarstvenicima, pod time često razumijeva bilo koji oblik tješnje gospodarske suradnje dvaju ili više subjekata koji se prema trećima pojavljuju kao jedna cjelina;
d) zakonodavstva posebno vode računa o zaštiti vjerovnika, ali i članova pripajajućih društava;
e) gospodarski razlozi za oba oblika fuzije su isti, s tim da se u praksi češće provodi pripajanje čija je prednost u tome da poznatije društvo kao preuzimatelj i dalje postoji, zadržava se postojeća tvrtka, odnosi s trećima nastavljaju se u kontinuitetu, zadržava se good will itd., što sve ima vrijednost na tržištu;
f) uz sve zajedničke značajke, glavna razlika između pripajanja i spajanja je u tome da kod pripajanja društvo preuzimatelj već postoji i ne prekida svoj kontinuitet, a pripojena društva prestaju postojati, dok kod spajanja dvaju ili više društava ona osnivaju novo, a osnivatelji prestaju postojati.