FANDOM


Dodatak je ukupnom prihodu koji dolazi kad se prodaja poveća za 1 jedinicu. Granični prihod može biti i pozitivan i negativan. Izračuna se odbijanjem ukupnog prihoda kojeg smo dobili prodajom q jedinica proizvoda od ukupnog prihoda kojeg smo dobili prodajom q+1 jedinica.

Negativni granični prihod znači da, radi toga da proda dodatne jedinice,poduzeće mora smanjiti svoju cijenu tako da se njegovi ukupni prihodi smanjuju. Elastičnost i granični prihod – granični prihod je pozitivan kad je potražnja elastična, nula kada je elastičnost potražnje na cijenu jednaka jedinici i negativan kad je potražnja neelastična.