FANDOM


Kredit
Novčani je, dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.

Sama riječ kredit dolazi od francuskog, njemačkog i talijanskog jezika, a iz latinskog dolazi samo značenje, što znači; ono što je povjereno, zajam.

U širem smislu riječi obuhvaća različite namjenske i nenamjenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, financijskih kredita, poslovnih aranžmana prodaje robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu, dužničke vrijednosne papire, standby sporazume, otvorene račune i dr.

Krediti se dijele prema različitim kriterijima:
- predmetu kreditiranja na robne i novčane,
- subjektima na komercijalne i bankarske,
- svrsi na proizvođačke i potrošačke, prema namjeni na kredite za obrtna sredstva i investicijske,
- osiguranju na otvorene i pokrivene, itd..

Najčešća je podjela prema roku dospijeća i ekonomskoj funkciji na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne. Kratkoročni krediti imaju rok dospijeća do jedne godine. Služe za financiranje tekuće poslovne djelatnosti, potrošnje, odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti. U tu kategoriju ulaze; kontokorentni, eskontni, lombardni, akceptni, rambursni i avalni kredit.


Vrste kredita Edit


1. prema materijalnom obliku
- trgovački krediti (odobravaju ih dobavljači u obliku robe)
- novčani krediti (u obliku novca)


2. prema subjektu koji ih odobrava
- bankarski krediti (odobravaju ih banke)
- komercijalni krediti (odobravaju ih ostale financijske institucije npr. štedno-kreditne zadruge ili proizvođači robe)


3. prema roku otplate
- kratkoročni (do 1 god.)
- srednjoročni (3-5 god.)
- dugoročni (rok dulji od 5 god.)


4. prema namjeni
- proizvođački krediti (služe za financiranje kratkotrajne ili dugotrajne imovine)
- potrošački krediti (namijenjeni kupnji potrošnih dobara)


5. prema osiguranju
- otvoreni krediti (odobravaju se uz jamstvo osoba)
- zatvoreni (osigurani) krediti (odobravaju se uz zalog pokretnine ili nekretnine)


6. prema obliku potpore
- namjenski ili selektivni (s državnom potporom)
- nenamjenski ili obični (bez ikakve potpore)


7. prema podrijetlu davatelja
- tuzemni krediti (odobravaju ih domaći kreditori)
- inozemni krediti (odobravaju ih inozemni kreditori)