FANDOM


199033 177062509012597 150883938297121 470723 7837676 n

(engl. expenses, njem. Kosten, Aufwendungen, Ausgaben, Auslagen)

To su troškovi sadržani u prodanim proizvodima ili uslugama, izdaci vezani za financiranje i drugi izdaci koji nisu uzrokovani ostvarivanjem poslovnog učinka. Oni su smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala.

U rashode se nadalje ubraja smanjenje sredstava i povećanje obveza radi stvaranja prihoda. Rashodi su dakle sva ulaganja u poslovni proces koja obuhvaćaju potrošnju dobara radi stvaranja učinaka i ostalu potrošnju dobara u poduzeću povezanu s nastankom izdatka. Rashod je negativna komponenta poslovnog uspjeha poduzeća, jer ukazuje na povećanje obveza ili smanjenje imovine i vlasničkog kapitala (može, ali ne mora biti u funkciji stvaranja učinka).

Tri su kategorije rashoda:
1. poslovni rashodi;
2. rashodi od financiranja;
3. izvanredni rashodi.

Poslovni rashodi nastaju kao rezultat obavljanja osnovne djelatnosti poduzeća i njihova visina ovisi o obujmu i vrsti djelatnosti. Tu spadaju troškovi proizvodnje nastali zbog stvaranja učinaka, rashodi nabave trgovačke robe, administrativni rashodi i drugi rashodi nužni za odvijanje osnovnih radnih procesa, zatim rashodi nabave i prodaje (ako se posebno računovodstveno obuhvaćaju), te naknadne korekcije troškova koje se smatraju rashodima poslovanja.

Rashodi financiranja nastaju kao rezultat pribavljanja, korištenja i vraćanja financijskih sredstava. U rashode financiranja ubrajamo: negativne kamate, negativne tečajne razlike, smanjenje vrijednosti dugoročnih i kratkoročnih financijskih ulaganja i pokrivanje negativnog salda revalorizacijskih zaliha.

Izvanredni rashodi nastaju kao rezultat neplaniranog smanjenja poslovne imovine ili neplaniranog povećanja obveza. Najčešće nastaju kao rezultat neracionalnosti iz prethodnog razdoblja ili zbog utjecaja iz okoline (ne nastaju prilikom stvaranja učinka). To znači da ne dovode do stvaranja novih vrijednosti, a utječu na smanjenje rezultata poslovanja.